Η διαχείριση των αποβλήτων στην APIVITA

Η διαχείριση των αποβλήτων στην APIVITA

#sustainability #apivita #wastemanagement #pollinatebeauty

Στην APIVITA η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με τους περιβαλλοντικούς μας στόχους και επιδόσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ορθή διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγή των προϊόντων μας. Μέσω συστηματικών μετρήσεων και διορθωτικών ενεργειών, καταγράφονται τόσο τα στερεά όσο και τα υγρά απόβλητα της παραγωγής στοχεύοντας κάθε χρόνο στη βελτίωση δεικτών όπως αυτών που παραθέτουμε στον πίνακα που ακολουθεί:

  Δείκτης  2017  2018  2019  2017/2019
Υγρά απόβλητα παραγωγής (m3  λυματολάσπη) / Αριθμό παρτίδων παραγόμενου προϊόντος 6,42 7,07 4,78 -25,55%
Βάρος σε κιλά νερού απόβλητου βιολογικού / t παραγόμενου προϊόντος 6.057 6.209 4.530 -25,21%

 

Η APIVITA μέσω της προσπάθειάς της για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και προάγοντας την υπεύθυνη οικολογική συνείδηση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συνεισφέρει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ειδικότερα του Στόχου 12: «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή» και του Στόχου 13: «Δράση για το Κλίμα».

Άλλωστε, η APIVITA, ως η πρώτη ελληνική εταιρεία με την πιστοποίηση B Corporation, έχει αναδειχθεί – τόσο το 2018 όσο και το 2019 – σε μία από τις καλύτερες εταιρείες στον κόσμο, στον τομέα του περιβάλλοντος, γεγονός που μας γεμίζει ικανοποίηση αλλά και υποχρέωση για νέες και μεγαλύτερες προσπάθειες στο δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Share this post