Όροι και Κανονισμοί για το Apivita Beehive Club

ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

 1. Η κάρτα αυτή αποτελεί περιουσία της ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ (στο εξής «η εταιρεία»), δεν είναι πιστωτική, είναι αυστηρά προσωπική. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα APIVITA EXPERIENCE STORE CYPRUS. Η χρήση της κάρτας συνιστά αποδοχή των όρων και κανονισμών που αναγράφονται πιο πάνω και η εταιρεία ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αλλάξει τα προνόμια που δίνονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου της κάρτας.
 2. Το πρόγραμμα APIVITA HEALTH & BEAUTY CARD είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας και ανταμοιβής των πιστών πελατών APIVITA. Οι συμμετέχοντες μπορούν να απολαμβάνουν ειδικές προσφορές ή/και προσωπικές προσκλήσεις σε εκδηλώσεις ή/και να ενημερώνονται για τα νέα της APIVITA σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ο κάτοχος δήλωσε κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος εντύπου. Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ορίζονται από την εταιρεία, μπορούν να συλλέγουν πόντους με τις αγορές τους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε διάφορα δώρα, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις και τα αναφερόμενα στο έντυπο της APIVITA HEALTH & BEAUTY CARD που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων του προγράμματος.
 3. Το κάθε μέλος πρέπει να συμπληρώσει επαρκώς τα πιο πάνω στοιχεία έτσι ώστε να εκδοθεί η κάρτα μέλους του.
 4. Ο κάτοχος της κάρτας, δεν έχει δικαίωμα να παραχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο τους πόντους του.
 5. Δεν υπάρχει δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου και των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιβράβευσης αγορών.
 6. Το πρόγραμμα δύναται να αλλάζει ανά τακτά διαστήματα, με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της εταιρείας να κοινοποιεί τις αλλαγές.
 7. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα APIVITA BEEHIVE CLUB CYPRUS ή/και η παραλαβή του δώρου συνεπάγονται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων, των όρων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

 1. Το πρόγραμμα APIVITA BEEHIVE CLUB CYPRUS απευθύνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση ανήλικων οι οποίοι είναι κάτων των 16 ετών, οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν οι ίδιοι το έντυπο συναινώντας με αυτόν τον τρόπο στην συμμετοχή των ανηλίκων στο πρόγραμμα, με τους παρόντες όρους.
 2. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα APIVITA BEEHIVE CLUB CYPRUS, οι συμμετέχοντες παρέχουν αυτοδίκαια στην ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει, για την χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, για τον σκοπό του προγράμματος APIVITA BEEHIVE CLUB CYPRUS.
 3. Η ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα APIVITA BEEHIVE CLUB CYPRUS, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα νέα προϊόντα της και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προωθητικές ενέργειες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα της.
 4. Για την ασφάλεια και διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα στο αρχείο μας για όσο καιρό επιθυμείτε να συμμετέχεται στο πρόγραμμα της APIVITA BEEHIVE CLUB CYPRUS αλλά και για όσο καιρό επιθυμείτε να λαμβάνεται τα μηνύματά μας, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας μας για φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.
 5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Πρόσβαση στον συγκεκριμένο κατάλογο αποστολής θα έχει μόνο ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας.
 6. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (μέσω e-mail: info@drogopharma.com ή μέσω τηλεφώνου στο 00357 25 570315).
 7. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ ΛΤΔ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.drogopharma.com).